1. PREVÁDZKOVATEĽ. FreiCorp s.r.o., so sídlom: Matice slovenskej 27, Prievidza 971 01, IČO: 44 874 201, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č. 31606/R ako prevádzkovateľ (ďalej len „prevádzkovateľ“) garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.
 1. ZABEZPEČENIE WEBSTRÁNKY. Webstránka realitnesluzby.eu používa pri akomkoľvek pripojení užívateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie TLS, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Databázy prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené šifrovaním a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najmodernejšími technickými štandardmi.
 2. COOKIES. Webstránka realitnesluzby.eu neukladá na koncovom zariadení užívateľov súbory cookies a nesleduje ich aktivitu, polohu alebo iné osobné okolnosti.
 3. KONTAKTNÉ ÚDAJE. Užívateľ pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok realitnesluzby.eu môže kontaktovať prevádzkovateľa a poskytnúť mu svoje osobné údaje na účely spätného kontaktovania.
 • DOBROVOĽNOSŤ. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, je však nevyhnutnou podmienkou kontaktovania prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formulára. Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom je v takomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa kontaktovať užívateľa a poskytnúť prípadné odpovede alebo poradenstvo.
 • Osobné údaje, ktoré môže užívateľ poskytnúť prevádzkovateľovi, sú:
  1. meno [nevyhnutné],
  2. e-mailová adresa [nevyhnutné],
  3. telefónne číslo [nevyhnutné],
  4. priezvisko.
 • ÚČEL. Účelom spracovania osobných údajov užívateľa je iba spätné kontaktovanie užívateľa, prípadne príprava dokumentácie pre užívateľa, ktorý je perspektívnym klientom prevádzkovateľa.
 • TRVANIE SPRACÚVANIA. Osobné údaje získané prostredníctvom kontaktného formulára budú spracúvané iba na nevyhnutnú dobu počas komunikácie s užívateľom.
 • SPRÁVNOSŤ. Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov užívateľ vyhlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne.
 • PRENOSY ÚDAJOV. V prípade prejavenia záujmu o konkrétnu nehnuteľnosť užívateľom prostredníctvom kontaktného formulára môžu byť osobné údaje užívateľa poskytnuté klientovi prevádzkovateľa, ktorý má záujem o predaj takej nehnuteľnosti.
 1. NEWSLETTER. Užívateľ pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok realitnesluzby.eu môže prevádzkovateľovi poskytnúť svoje údaje – e-mailovú adresu, prípadne ďalšie bežné osobné údaje, na účely zasielania pravidelného informačného newsletteru e-mailom.
 • DOBROVOĽNOSŤ. Poskytnutie akýchkoľvek údajov na účely zasielania newsletteru je dobrovoľné. Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom je súhlas užívateľa.
 • ÚČEL. Účelom spracovania osobných údajov užívateľa sú iba zasielanie newsletteru a jeho personalizácia pre konkrétneho užívateľa.
 • TRVANIE SPRACÚVANIA. Osobné údaje získané prostredníctvom formulára na odber newsletteru budú spracúvané po dobu najviac 10 rokov, vždy však najneskôr do prijatia námietky proti zasielaniu newsletteru (napr. použitím odhlasovacieho „unsubscribe“ linku v e-mailovej správe).
 • SPRÁVNOSŤ. Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov užívateľ vyhlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne.
 • PRENOSY ÚDAJOV. Údaje prijaté prevádzkovateľom na účely zasielania newsletteru nebudú zverejňované ani prenášané žiadnym tretím osobám.
 1. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY. Práva užívateľa v súvislosti s ochranou osobných údajov upravujú najmä ustanovenia článkov 12 až 22 GDPR, v znení neskorších zmien.

Ako užívateľ máte najmä právo na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi (e-mail: info@realitnesluzby.eu):

  1. žiadať o potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané, prístup k Vašim osobným údajom a  informáciám o nich, ako aj opravu týchto údajov,
  2. žiadať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, najmä ak sú nesprávne,
  3. žiadať vymazanie Vašich osobných údajov, najmä ak pominul účel ich spracúvania,
  4. žiadať výpis Vašich osobných údajov a ich prenesenie inému prevádzkovateľovi v štrukturovanej a strojovo čitateľnej podobe,
  5. namietať proti spracúvaniu, najmä z dôvodov týkajúcich sa Vašej osobnej situácie alebo ak máte podozrenie, že sa údaje spracúvajú nezákonne,
  6. namietať proti používaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (zasielania newsletteru), a to aj technickými prostriedkami – odhlasovacím linkom v doručenej e-mailovej správe; v prípade namietania Vaše osobné údaje nemôžu byť ďalej spracúvané na účely priameho marketingu.

Máte tiež právo podať najmä Úradu na ochranu osobných údajov SR, ako dozornému orgánu pre Slovenskú republiku, sťažnosť alebo podnet na prešetrenie spracúvania Vašich osobných údajov.

Vaše práva ako práva užívateľa môžu byť obmedzené, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného predpisu, ich uplatnením by bola porušená ochrana užívateľa alebo by boli porušené práva a právom chránené záujmy iných dotknutých osôb.