Daň z nehnuteľností 2017 – kto, kedy, ako a kam sa dočítate nižšie!

Január každého roku má svoj špecifický charakter a náladu. Ľudia sú vo všeobecnosti ešte na dovolenkách, alebo sumarizujú rok predošlý a celé Slovensko sa tak nejako pomaly rozbieha do bežného pracovného tempa. V tomto období je však vždy dôležité myslieť aj na najbližšiu budúcnosť a preto sa touto formou prihováram ku všetkým mojím klientom s ktorými som počas roku 2016 úspešne dokončili akúkoľvek transakciu.

Ten kto v návale povinností pozabudol podať daňové priznanie za daň z nehnuteľnosti príslušnej obci okamžite po rozhodnutí o povolení vkladu vlastníckeho práva zo strany príslušného katastrálneho odboru, ako to vždy odporúčam, má teraz čas a priestor do 31. januára 2017 túto povinnosť si splniť.

Prvá zásadná otázka znie KOHO sa táto povinnosť týka? Každého (t.j. predávajúci aj kupujúci) kto bol účastníkom niektorého z nasledovných úkonov:
– „kúpa a predaj nehnuteľnosti,
– darovanie nehnuteľnosti alebo jej nadobudnutie darom,
– zdedenie nehnuteľnosti,
– nehnuteľnosť nadobudnutá dražbou,
– rozvod a rozhodnutie súdu o majetkovom vysporiadaní (väčšinou sa mení podiel na spolu vlastnených nehnuteľnostiach),
– získanie stavebného povolenia, či dodatočného stavebného povolenia (Tu sa mení druh pozemku. Napríklad záhrada sa zmení na stavebný pozemok. Ak robíte prístavbu, nadstavbu, alebo iné stavebné úpravy už existujúcej stavby, ktoré si vyžadujú vydanie stavebného povolenia, daňové priznanie k nehnuteľností podáte až po vydaní kolaudačného rozhodnutia v prípade, ak sa zmení výmera, či počet podlaží.),
– získanie kolaudačného rozhodnutia,
– získanie právoplatného povolenia na zmeny v užívaní stavby, bytu alebo časti bytu ( jednu miestnosť v rodinnom dome začnete využívať na podnikanie ako kanceláriu),
– zbúranie stavby,
– pozemkové úpravy,
– nájomný vzťah so Slovenským pozemkovým fondom,
– dlhodobý nájomný vzťah, ktorý je zapísaný v katastri,
– keď sa zmení výmera parcely rozdelením alebo nastanú iné dôležité skutočnosti“
(zdroj: reality.etrend.sk)

KEDY podať daňové priznanie za daň z nehnuteľností?
Ako som už uviedol, ideálne je splniť si túto povinnosť ihneď po úspešnom zápise zmien v katastri (človek potom nemusí na to myslieť o niekoľko mesiacov neskôr). Ak sa ste tak neurobili, posledný termín je určený na 31.01.2017. Jedinou výnimkou v rámci o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je nadobudnutie vlastníctva nehnuteľností dedením a dražbou! V tomto prípade je potrebné splniť si túto povinnosť najneskôr do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti, pričom podstatný je termín nadobudnutia právoplatnosti notárskej zápisnice (Osvedčenia o dedičstve / dražobná zápisnica).
AKO a KAM podať daňové priznanie za daň z nehnuteľností?
V tomto prípade je možné podať daňové priznanie elektronicky alebo osobne (prípadne na základe splnomocnenia aj ne-vlastník) na príslušnom MsÚ alebo obecnom úrade, v katastri ktorého sa daná nehnuteľnosť nachádza. Tlačivo získate na mestskom alebo obecnom úrade, alebo si ho stiahnete z internetu zo stránky vášho mesta či obce. K vyplneniu priznania potrebujete list vlastníctva alebo osvedčenie o dedičstve.

Určite sa pýtate, že a koľko mám teda zaplatiť tú daň? Dôležité je povedať, že každá samospráva má inak nastavené oceňovanie nehnuteľností (v BA je daň určite vyššie ako napr. v Handlovej). Veľmi záleží aj od typu nehnuteľnosti a samozrejme veľkosti (najčastejšie v m2). Tieto informácie sa dočítate v rámci VZN (všeobecne záväzného nariadenia) príslušnej obce. Obec vám následne zašle rozhodnutie o vyrubení dane za všetky vaše nehnuteľnosti spadajúce do katastra danej samosprávy. Ľudskou rečou povedané, „keď si splním povinnosť podať DP za daň z nehnuteľnosti, čakám na papier z mesta a až potom platím!“ Oslobodenie respektíve čiastočnú úľavu na dani môžete získať v prípade, že ste osobou ŤZP alebo ste osoba staršia určitého veku. Výška úľavy aj vek určuje opäť príslušná samospráva.

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať prostredníctvom kontaktov.